Abdullah Eyyubi Kimdir?

Abdullah Eyyubi Kimdir?

Abdullah Eyyubi, Osmanlı Devleti zamanında yetişen kıraat alimlerinin büyüklerinden biri olup, asıl ismi Abdullah bin Muhammed Salih Eyyubi’dir. Eyyub semtinde ikamet etmesi sebebi ile ona Eyyubi denilmiştir.

Doğum yeri ve tarihi bilinmemekle beraber, 1252 (m. 1836) senesinde İstanbul’da hakkın rahmetine kavuşmuş mübarek bir islam alimidir. Mübarek naaşı, Eyyub Sultan’da, Hazreti Halid’in kadem-i şerifi cihetinde yer alan (mübarek ayağı tarafındaki) pencerenin kenar tarafına defnedilmiştir.


Abdullah Eyyubi’nin İlminden İstifade Ettiği Mübarek Zatlar:

Abdullah Eyyubi, alet ilimlerini (sarf, nahiv, mantık, vb…) devrin meşhur alimlerinden olan, yüksek ilimleri de Şeyhülislam Hamdi-zade Mustafa Efendi’den aldı. Büyük alim Gelenbevi İsmail Efendi’den, Kirmastili Yusuf Efendi’nin usul-i fıkıh ilmine dair “Veciz” isimli eserini okudu. Kıraat ilmi mütehassıslarından İbrahim ve Salih efendilerden kıraat ilminide öğrenmiş oldu.


Abdullah Eyyubi’nin Eser Yazmaya Başlaması:

İstanbul’un 3 büyük evliyasından bir tanesi olan Murad-ı Münzavi’nin sohbetlerinde kemale geldi. Daha sonrasında ise kendi eserlerini yazmaya başlamış oldu. Hal tercümesi, oğlu Muhammed Emin Efendi’nin “Gülşen-i meşayih-i Selatin” adlı eserinde anlatılmıştır.


Abdullah Eyuubi’nin Eserlerinden Bazıları Şunlardır:

1- Tefsir-i sure-i Feth,
2- Mecalis-ül-meva’iz,
3- İmam-ı Şatıbi’nin Kur’an-ı kerim ayetlerinin sayısı hakkındaki, “Nazımet-üz-Zehr” kasidesine, “Levami’-ül-Bedr” ismiyle şerh,
4- Minhat-ül-bari,
5- Peygamber efendimizin (s.a.v.) mihmandarı, Hazreti Halid bin Zeyd el-Ensari’den rivayet edilen hadis-i şeriflerin tercüme ve şerhi,
6- Veliyyüddin Efendi’nin 1099 (m. 1688) tarihinde derlediği hadis-i kudsilere yaptığı şerh,
7- Faziletli alimlerden Amasyalı Akif-zade’nin “Mir’at-ün-Nazırin” ismindeki eserine şerh,
8-Menakib-i Ebü’l-Hasen-i Şazili tercümesi,
9- Hadimi’nin bir risalesinin tercümesi, 10- Silsilet-üz-Zeheb’in Arabi şerhinin tercümesi,
11-Müstahabi-zade’nin, “Fezail-il-cemaat” risalesinin tercümesi,
12- “Adab-ül-müsafirin: Hazreti Halid’in ( radıyallahü anh ) menkıbeleri ile ziyaretine dair adabdan bahseder,
13- Hediyyet-ül-Huccac Menasik-i Hac, 14- Tuhfet-ül-İman fi fedail-is-Sıyam, 15- Ahkam-i müsafirin fi men düfine fi civari Ebi Eyyub: Hazreti Halid’in kabri civarında medfun olan zatların menkıbeleri,
16- Muharrem’in tekmilesi (nahve dair), 17- Fevayih-il-ezkar (izhar şerhi),
18- Haşiye alel-Hayali,
19- İmtihanı ezkiya şerhi (tamamlanamadı),
20- Miftah-üs-se’adet-il-medine Fedailü Medine-i münevvere,
21- Mahmudiyye,
22-Mecmu’at-ül-fevaid,
23- Kırk hadis şerhi,
24- Rahmaniyyetün minet-tefsir,
25- İkaz-ül-Kurra,
26- Nesayih-ül-müluk,
27- İmam-ı Süyuti’nin talebelerinden Ahmed Ensari’nin, “Nefehat-ül-ahir-is-sari fi fedaili Ebi Eyyub Ensari” adlı eserinin tercümesi,
28-Şerhu Mizan-il-Kurra-il-Aşerati,
29-Tezkiret-ür-Rümmat: Atıcılığın faydaları ve atıcılığı öğrenmek ve öğretmek hakkındaki kırk hadisin tercümelerini ihtiva eden bu eser, Sultan İkinci Mahmud Han’ın kahvecibaşısı Mustafa Kani Bey tarafından tertib ve te’lif olunup, 1263 (m. 1847) tarihinde basılan, “Telhis-i resail-ür-rümmati”nin mukaddimesinde yazılmıştır.

Yazar: Admin

BilgiveSozler.Com, ziyaretçilerine çeşitli kategorilerde eşsiz bilgi makaleleri ve sözler sunmayı amaç edinmiş bir web sitesidir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.